کود مایع هیومیک اسید گوگرددار چیست ؟

کود مايع هيوميک اسيد گوگرددار حاوی اسيدهای آلی هيوميک اسيد و فولويک اسيد بوده که انواع عناصر غذايی اصلی از قبيل ازت، پتاسيم، کلسيم، منيزيم، گوگرد و ريزمغذیهای آهن، روی، منگنز را به فرم قابل جذب برای گياه دارا ميباشد. با توجه به نقش گوگرد در گياهان مخصوصاً در انتقال نيتروژن و در ساختمان برخی از اسيدهای آمينه و مولکولهای آلی، حضور اين عنصر در اين کود منجر به افزايش مقاومت گياهان در برابر تنشهای محيطی نظير سرما، گرما، آفات و بيماريها و کاهش تنش ناشی از شوری و قليايی بودن خاک میگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


.ماده ای است سیاه رنگ با طیف قهوه ای که با افزایش مواد آلی خاک باعث حاصلخیزی خاک میگردد

.ماده ای است آلی با طیف قهوه ای روشن که از طریق کمپلکس با عناصر ریزمغذی روی، آهن و منیزیم، کمک به جذب این عناصر مینماید .

.بله، تمام گیاهان باغی و زراعی و فضای سبز نیاز به مواد غذایی دارند

خیر، کود در گیاهان زراعی کمتر و بستگی به نوع کشت دارد که بین 18-12 و در باغات به شکل عمومی 35-25 لیتر می باشد که این مقدار طی یک فصل زراعی و به شکل مرحله ای مورد استفاده قرار میگیرد

خیر، گیاهان نیز مانند انسانها نیازمند عناصر غذایی متفاوتی در مراحل زندگی نباتی خود هستند به نحوی که در ابتدای فصل رویش نوع و میزان نیاز با اواسط فصل زراعی متفاوت خواهد بود، پس برای داشتن گیاهان سالم و قوی بایستی طبق دستور مصرف شرکتهای سازنده کود اقدام نمود

.در خصوص کوددهی به شکل محلول پاشی بهتر است در در صبح یا در زمان بعدازظهر هنگام خنک شدن دما صورت پذیرد