کارگاه آموزشی دانشگاهای پیام نور جنوب کشور – زمستان ۹۳