آنالیز کود
Humic Fulvic Acid (%): 7
Zn (ppm): 3000
Fe (ppm): 3000
Amino Acid (%): 1
K2O (%): 4
Sulfur (%): 3
Root Promoters (ppm): 200
بله بدون هیچ مشکلی شما میتوانید در شمال کشور از این کود استفاده کنید
بله مشتریان زیاد برای کاشت چقندر از این محصول استفاده کرده اند.
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best

 
 

ویژگیهای کود ترکیب ریشه زایی

تاثیر هیومیک اسید بر رشد ریشه چنان واضح و شگرف است که در مواردی حجم ریشه را تا چند برابر افزایش میدهد. چنانکه گیاهی که ریشه هی وسیعتر و قوی تری دارد،سالمتر و مقاوم تر نیز خواهد بود.

تقویت ریشه زایی با مکانیسم های متعددی مرتبط است، هیومیک اسید با تولید بیشتر اسید های نوکلئیک و اسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه وبخصوص در ریشه ها افزایش میدهد.

img_divider

روش مصرف

روش استفاده: تهیه محلول رقیق شده با آب به نسبت 1 به 5 و غوطه وری ریشه قبل از کشت در زمین و اصلی به مدت چند دقیقه.

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.