آنالیز کود
Zn-EDTA Chelated (%): 7
Amino Acid (%): 8
N (%): -
P (mg/L): -
K2O (%): -
Sulfur (%): -
Fe (ppm): -
بله بدون هیچ مشکلی شما میتوانید در شمال کشور از این کود استفاده کنید
بله مشتریان زیاد برای کاشت چقندر از این محصول استفاده کرده اند.
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best

 
 

ویژگیهای کود %کلات روی آمینو اسیددار 7

روی عنصری ضروری در فعالیت های آنزیمی گیاه می باشد که بیشتر به شکل کوفاکتور و کوآنزیم در واکنش­های آنابولیسم و کاتابولیسم سلول­های گیاهی شرکت می نماید.رشد و توسعه بدون روی متوقف خواهد شد. کوتاه شدن فاصله بین گر­ه­ها و کوچک ماندن برگ ها در درختان در اثر فقدان عنصر روی اتفاق می افتد. روی عنصر پیش ماده هورمون اکسین، عامل کمکی برای تولید پروتئین ، تنظیم رشد، فعال شدن چرخه های انرژی در گیاهان زراعی و باغی می باشد.
استفاده از کلات روی  شرکت اکسین به علت وجود عوامل کلات کننده قوی ضمن حفظ پایداری عملکرد باعث کنترل شرایط تنشی در گیاه می گردد.
(در تنش های خشکی و شوری عنصر می تواند نقش موثری داشت باشد)

img_divider

روش مصرف

محلول پاشی: 1 تا 1/5 لیتر در هزار لیتر آب، ضمنا محلول پاشی در ساعات خنک روز انجام شود.
کود آبياری: 3 تا 6 لیتر در محصولات زراعی در دو نوبت بسته به میزان کمبود روی و 4 تا 8 لیتر درمحصولات باغی در دو نوبت با توجه به زمان و میزان کمبود روی.

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.