آنالیز کود
Humic Acid (%): 8
Fulvic Acid (%): 3
N (%): 8-10
P (mg/L): 110
K2O (%): 5
Sulfur (%): 3
Zn (%): 3
بله بدون هیچ مشکلی شما میتوانید در شمال کشور از این کود استفاده کنید
بله مشتریان زیاد برای کاشت چقندر از این محصول استفاده کرده اند.
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best

 

ویژگیهای کود مایع بذر مال

افزايش عملکرد و کيفيت محصولات
افزايش راندمان مصرف ساير کودها
پايداری و نگهداری بيشتر عناصر غذایی کاتيوني و آنيوني و جلوگيری از آبشویی آنها
کمک به جذب و انتقال عناصر ريزمغذي در اندام هوايي
افزايش قدرت ريشه­زایی و رشد ريشه
افزايش ظرفيت نگهداری آب و بهبود کارآیی مصرف آب در محصولات مختل
افزايش جمعيت ميکرو ارگانيسم­های مفيد خاک
بهبود شرايط فيزيکي و افزايش مواد آلي خاک
کاهش سميت کودها و عناصر اضافي موجود در خاک
محرک هورمونها و آنزيم­های گياهي به علت وجود مواد فعال کننده
افزايش سنتز کلروفيل
افزايش مقاومت گياه به شوری از طريق کاهش اسمزي ناحيه اطراف ريشه
افزايش مقاومت گياه به سرما
افزايش نرخ فعاليت و حجم توليد آنتي اکسيدان های گياهان زراعي و باغي

img_divider

روش مصرف

.با توجه به جدول زیر 1 ليتر کود بذر­مال را در 2 ليتر آب رقيق­ کرده و استفاده نمایید.

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.