آنالیز کود
Humic Acid (%): 18
Fulvic Acid (%): 3
N (%): 10
P (mg/L): 110
K2O (%): 7
Sulfur (%): 2
Fe (ppm): 3000
بله بدون هیچ مشکلی شما میتوانید در شمال کشور از این کود استفاده کنید
بله مشتریان زیاد برای کاشت چقندر از این محصول استفاده کرده اند.
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best

 
 

ویژگیهای کود مایع سوپر هیومیک اسید گوگرد دار

کودی است کامل و غنی شده باترکیب منسبی از عناصر ماکروومیکرو که همراه درصد بالایی اسید هیومیک (18%) میباشد.سوپر هیومیک اسید به علت خاصیت کلات کنندگی و حمل کنندگی عناصر میتواند به شکل موثر در جذب عناصر غذایی موجود در خاک اطراف ریشه عالیت نموده که با افزایش راندمان مصرف نهاده های کودی در محصولات باغی و زراعی

باعث افزایش کمیوکیفی محصول تولید شده گردد.رهایش کند از خواص اصلی سوپر اسید هیومیک میباشد که با استفاده از عنصر گوگرد این خاصیت تقویت شده است. اصلاح بافت خاک از سریق افزایش مواد آلی خاک و همچنین ظرفیت کاتیونی بالای سوپر اسید هیومیک تعدیل شوری آب و کاهش اثرات آن در تخریب بافت خاک میگردد.

مزیتهای رقابتی:

1- افزایش باروری و حاصل خیزی خاک

2- افزایش راندمان مصرف نهاده ها

3-کمک به زودرسی و کاهش پوکی ناشی از تنش های محیطی به علت وجود روی و پتاس در کود

img_divider

روش مصرف

روش استفاده : هر لیتر از کود مایع سوپر هیومیک اسید گوگرددار را در 15 لیتر آب رقیق نموده،در یک بشکه شیردار ریخته و در مسیر آبیاری قرار دهید.

اجاازه دهید ابتده آب حداقل 1/3 از زمین را طی کند،سپس شیر بشکه محتوی کود رقیق شده را باز نمایید.درصورت استفاده بصورت محلول پاشی تمامی عناصر موجود در ترکیب کود به جز مولکول هیومیک اسید (به دلیل وزن بالای مولکولی،از روزنه برگ ها عبور نمیکند) جذب مگردند.

 

Key Benefits of the Service

Watering your lawn and is the key to preserving its lushness and beauty. The experts carefully design your sprinkler system to ensure maximum coverage to your lawn. Whether you are looking for a brand new irrigation system to maintain your lawn.