آنالیز کود
Humic Acid (%): 12.5
Fulvic Acid (%): 3
N (%): 8-10
P (mg/L): 110
K2O (%): 5
Sulfur (%): 3
Fe (ppm): 2000
بله بدون هیچ مشکلی شما میتوانید در شمال کشور از این کود استفاده کنید
بله مشتریان زیاد برای کاشت چقندر از این محصول استفاده کرده اند.
Our landscape division has many years of experience in all phases of landscaping and our customer focused approach makes us the best
        لیست کامل سوالات (کلیک کنید)

 
 

ویژگیهای کود مایع هیومیک اسید گوگرد دار

افزايش عملکرد و کيفيت محصولات
افزايش راندمان مصرف ساير کودها
پايداری و نگهداری بيشتر عناصر غذایی کاتيوني و آنيوني و جلوگيری از آبشویی آنها
کمک به جذب و انتقال عناصر ريزمغذي در اندام هوايي
افزايش قدرت ريشه­زایی و رشد ريشه
افزايش ظرفيت نگهداری آب و بهبود کارآیی مصرف آب در محصولات مختل
افزايش جمعيت ميکرو ارگانيسم­های مفيد خاک
بهبود شرايط فيزيکي و افزايش مواد آلي خاک
کاهش سميت کودها و عناصر اضافي موجود در خاک
محرک هورمونها و آنزيم­های گياهي به علت وجود مواد فعال کننده
افزايش سنتز کلروفيل
افزايش مقاومت گياه به شوری از طريق کاهش اسمزي ناحيه اطراف ريشه
افزايش مقاومت گياه به سرما
افزايش نرخ فعاليت و حجم توليد آنتي اکسيدان های گياهان زراعي و باغي

img_divider

روش مصرف

هيوميک اسيد از ترکيبات آلی پيچيده می­باشد که توانایی اصلاح شيميایی و فيزيکی خاک را دارا می­باشد، بنابراين بهترين روش جهت مصرف آن به شکل خاک مصرف می­باشد.
همچنين هيوميک اسيد به علت وزن مولکولی بالا امکان جذب از طريق برگ را ندارد. در صورت استفاده از هيوميک اسيد گوگرددار اکسين به شکل محلولپاشی صرفا اسيد فولويک و پتاسيم جذب می­گردد. لذا مصرف محلولپاش توصيه نمی­گردد.

روش استفاده در نشاء و قلمه قبل از کاشت نشاء ريشه­های نشاء را در محلول يک درصد غوطه­ور نموده و سپس مبادرت به کاشت نشاء نماييد. هنگامی که گياه به مرحله 10 برگی رسيد مقدار 12 تا 16 ليتر از کود مايع هيوميک اسيد گوگرددار را در100 ليتر آب رقيق نموده، در يک بشکه شيردار ريخته و در مسير آبياری قرار دهيد.
اجازه دهيد ابتدا آب حداقل نيمی از زمين را طی کند، سپس شير بشکه محتوی کود رقيق شده را باز نماييد.